symbol klimatizace iverter symbol klimatizace iverter symbol klimatizace iverter

pre klientov a dodávateľov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré subjekt údajov správcovi údajov poskytol v rámci začatia činnosti pri plnení zmluvného vzťahu:

1. Účel spracovania:
Správca údajov bude spracúvať osobné údaje subjektu údajov na účely plnenia zmluvného vzťahu v oblasti predaja tepelných čerpadiel, vrátane súvisiacich činností.

2. Právny základ:- Plnenie či uzatvorenie zmluvy: na účely dodania tovaru a zabezpečenia súvisiacich služieb - Právna povinnosť (zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník; zákon č. 499/2004 Zb., o archívnictve a spisovej službe; zákon č. 455/1991 Zb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve; zákon č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty) - Oprávnený záujem: Osobné údaje, vedené v internom systéme, môžu byť uchované v rámci evidencie, spätného vyhľadávania či obhajoby právnych nárokov správcu. V rámci oprávneného záujmu na účely priameho marketingu je e-mailová adresa zákazníkov zaradená do newsletterovej databázy.

3. Spracovatelia osobných údajov:
Osobné údaje môže správca údajov poskytnúť na ďalšie spracovanie externým poskytovateľom právnych služieb, prepravným spoločnostiam, ktorých konkrétne kategórie budú subjektom údajov oznámené na požiadanie.

4. Ďalší príjemcovia:
Správca údajov môže z dôvodu oprávneného záujmu či plnenia zmluvy sprístupniť poskytnuté osobné údaje správcom údajov povereným zmluvným partnerom v oblasti IT služieb a technológií, marketingových služieb, poradenských služieb, certifikačných služieb, ktorých konkrétne kategórie budú subjektom údajov oznámenie na požiadanie.

5. Ďalšie tretie strany:
Správca údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhaľovania či stíhania trestných činov alebo výkonov trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a ich predchádzania, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktoré sú oprávnené na spracovanie osobných údajov.

6. Iné účely spracovania:
Správca údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj na obchodné a marketingové účely v rámci oprávneného záujmu alebo po udelení súhlasu.

7. Doba uloženia osobných údajov:
Správca údajov uchováva osobné údaje po dobu trvania plnenia zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, ktorú mu ukladajú zákonné predpisy. Výnimkou môže byť uchovávanie osobných údajov na obchodné a marketingové účely.

8. Automatizované spracovanie osobných údajov:
V spoločnosti nedochádza k automatizovanému spracovaniu osobných údajov.

9. Práva subjektu údajov:
Právo na prístup k osobným údajom – subjekt údajov má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, správca údajov je povinný poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu a doplnenie osobných údajov – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
Právo na výmaz – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak:
- osobné údaje nie sú potrebné na tie účely, na ktoré boli spracúvané
- subjekt údajov odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov
- subjekt údajov vznesie námietky proti spracúvaniu
- osobné údaje boli spracúvané protiprávne
- uchovanie osobných údajov nepredpisujú ďalšie relevantné zákonné predpisy
- nejde o verejný záujem v oblasti verejného zdravia, archivácie, vedeckého či historického výskumu, štatistiky
- nejde o výkon nebo obhajobu právnych nárokovů.
Právo na obmedzenie spracovania – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov.
Právo na prenositeľnosť osobných údajov – subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.
Automatizované individuálne rozhodovanie – subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia, založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ak toto nie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ak je spracovanie automatizované a založené na plnení zmluvy či na súhlase.
Právo podať sťažnosť na dozornom úrade – subjekt údajov má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, t.j. na Úrade na ochranu osobných údajov.
Právo vzniesť námietku – subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, správca údajov tieto údaje v neodôvodnených prípadoch nesmie ďalej spracúvať. Námietku možno vzniesť kedykoľvek proti spracúvaniu na účely priameho marketingu.

10. Neposkytnutie osobných údajov:
Subjekt údajov musí poskytnúť osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo uvedené v obchodnej zmluve, v opačnom prípade by bolo znemožnené plnenie obchodnej zmluvy.

11. Ďalšie ustanovenia:
Ak subjekt údajov neposkytne správcovi údajov súhlas so zaobchádzaním s osobnými údajmi alebo neuzavrie so správcom obchodný vzťah a ak na spracovanie nie sú žiadne iné dôvody, budú jeho osobné údaje v písomnej podobe skartované a v elektronickej podobe vymazané.
Ďalšie osobné údaje, ktoré subjekt údajov neposkytol správcovi údajov osobne, sa môžu získať z verejne prístupných zdrojov.

Ako môžete uplatniť jednotlivé práva?
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iného, sa môžete obrátiť ktorýmkoľvek z nasledujúcich prostriedkov: E-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Písomne na adrese: Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o., Dražice 69, 29471 Benátky nad Jizerou
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, zvlášť z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení, túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás – samozrejme - budeme informovať.

Podanie sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov
Sťažnosť proti nami uskutočňovanému spracúvaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Mohlo by vás zajímat: Cookies

České ohrievače a zásobníky vody DZ Dražice Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. je najväčší český výrobca ohrievačov vody známy po celej Európe. Svoje výrobky vyváža do 25 krajín celého sveta. Výrobky DZ Dražice vynikajú inováciami a tradičnou kvalitou.

WWW.DZD.SK
Ekologická a úsporná švédska tepelné čerpadlá NIBE
Švédske tepelné čerpadlo NIBE sa stane dôležitou súčasťou vášho domova. Špičková technológia NIBE a viac než tridsať rokov skúseností vám zaistí vysoko úsporné kúrenie, ohrev vody, vetranie a chladenie.

WWW.NIBE.SK
Tepelné čerpadlá NIBE

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Česká republika

Tel.: +420 326 370 911
E-mail: info@dzd.cz

Copyright © 2020 Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o